preskoči na sadržaj

Osnovna škola "Primorski Dolac"

Login
Vremenska prognoza
Gdje smo...

Djeca na Internetu

Pitaj ne skitaj

CISOK

Raspored informacija

Brojač posjeta
Ispis statistike od 7. 5. 2018.

Ukupno: 28253
Ovaj mjesec: 139
Novosti
Povratak na prethodnu stranicu Ispiši članak Pošalji prijatelju
Natječaj za radno mjesto
Autor: IVANA ORA, 30. 12. 2019.

1. Učitelja/ice hrvatskog jezika (određeno puno radno vrijeme od 40 sati tjedno do povratka radnice s bolovanja, 1 izvršitelj/ca) UVJETI: Kandidati koji se prijavljuju na natječaj za radna mjesta pored općih uvjeta moraju ispunjavati i posebne uvjete za učitelje i stručne suradnike propisane čl. 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12,8612,126/12.,94/13,152/14,7/17.,68/18) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN br. 9/19). ROK ZA PRIJAVU: 8 dana od dana objavljivanja.

Potrebno je priložiti slijedeće dokaze: dokaz o stečenoj stručnoj spremi, domovnicu odnosno dokaz o državljanstvu, životopis, uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od mjesec dana od dana raspisivanja ovog Natječaja) i elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa). Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva. Sukladno odredbi članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, 121/17) objavljuje se poveznica na internetsku stranicu Ministarstva na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf https://branitelji.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug/mjere/zaposljavanje-i-obrazovanje/825 https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403 Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, te se zaprimljena dokumentacija neće vraćati sudionicima natječaja, a prije sklapanja ugovora o radu s izabranim kandidatom/kandidatkinjom, isti su dužni predočiti izvornike ili ovjerene preslike dokumentacije zatražene natječajem, radi uvida u istu. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Kandidati/kandidatkinje koji su pravodobno podnijeli vlastoručno potpisanu prijavu te ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju sukladno odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje OŠ Primorski Dolac (http://os-primorski-dolac.skole.hr ukoliko se prema odluci Povjerenstva isto bude provodilo. Način procjene odnosno testiranja kandidata ukoliko se isto bude provodilo, kao i pravni i drugi izvori za pripremu kandidata objavit će se na mrežnim stranicama škole (https://os-primorski-dolac.skole.hr) najkasnije u roku od 8 dana od isteka roka za podnošenje prijava na natječaj, a Poziv na pristupanje procjeni odnosno testiranju, putem elektroničke pošte se dostavlja onim kandidatima/kandidatkinjama koji su pravodobno podnijeli potpunu vlastoručno potpisanu prijavu te ispunjavaju uvjete natječaja, odnosno Zakonske uvjete za zasnivanje radnog odnosa i objavljuje se na mrežnim stranicama škole (http://os-primorski-dolac.skole.hr). Ukoliko kandidat/kandidatkinja ne pristupi procjeni odnosno testiranju smatra se da je odustao od prijave na natječaj. Podnošenjem prijave na natječaj, kandidat je izričito suglasan da OŠ Primorski Dolac može prikupljati, koristiti i obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Prijave kandidata adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te će se čuvati u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i dokumentarnog gradiva OŠ Primorski Dolac. Na natječaj se ravnopravno mogu prijaviti kandidati oba spola. Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja, dostaviti neposredno ili poštom na adresu: OŠ Primorski Dolac,Vržine 185, 21227 Primorski Dolac. O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obavješteni putem mrežne stranice Škole ili poštom. . Klasa: 053-01/19-01/19 Urbroj: 2134/02-19-01 Ravnateljica: Mila Mišković, prof. Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama škole i HZZ-a dana 30. prosinca 2019. godine.


Priloženi dokumenti:
natjecaj,ucitelj_hrvatskog_jezika.doc (51.00 KB)


[ Povratak na prethodnu stranicu Povratak | Ispiši članak Ispiši članak | Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju ]
preskoči na navigaciju